شرکت در امتحانات پایان ترم دوم کلیک کنید

دبیرستان دخترانه زهره بنیانیان

**برنامه صبحگاه مدرسه راس ساعت 7:20 دقیقه در کلاس پرورشی دائر میباشد و همه دانش آموزان حضور غیاب میشوند.**