شرکت در امتحانات ترم اول کلیک کنید

دبیرستان دخترانه زهره بنیانیان

**برنامه صبحگاه مدرسه راس ساعت ۷:۲۰ دقیقه در کلاس پرورشی دائر میباشد و همه دانش آموزان حضور غیاب میشوند.**

برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.

برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.

برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.